Bolagsstyrning

Bolagstyrning

ANDERS GRAN (1981) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2016
Anders Gran är en erfaren företagsledare inom innovationsbolag med mer än tio års erfarenhet inom digital affärs- och produktutveckling. Gran är en av grundarna av Welltech Labs och är bland annat styrelseledamot i Media Evolution samt tidigare styrelseordförande i Shapelink AB. Anders Gran innehar en Msc från Malmö Universitet. Grans innehav i Bolaget uppgår till 15 400 aktier via det helägda bolaget Uncommon AB. Gran äger härutöver 264 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022.

JOHAN AXELSSON (1979) - AFFÄRSUTVECKLARE SEDAN 2014
Johan Axelsson har en kandidatexamen i idrottsvetenskap från Malmö Universitet och har sin professionella bakgrund inom träning/hälsa men är nu en erfaren affärsutvecklare som varit med sedan början av Twiiks resa där han bistått i att utforma och bygga Twiiks plattform. Axelsson har tidigare erfarenhet som, bland annat, verksamhetschef för A&C Sportcenter, Träningsakademin samt Easylife. Axelssons innehav i Bolaget uppgår till 50 600 aktier genom privat ägande. Axelsson äger härutöver 220 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022.

MÅRTEN ÖBRINK (1968) - STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2019 
Mårten Öbrink är en erfaren entreprenör med en tjugoårig meritlista från flera start-up-bolag och omfattande erfarenhet från växande företag samt från att ta idé till affär. Han har en Civilingengörsexamen från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Lunds Universitet. Öbrink har varit delaktig i flera börsintroduktioner, b.la. Acconeer i samband med noteringen på First North 2017, och är styrelseordförande i bland annat Enjay AB, Debricked AB och styrelseledamot i Orbital Systems AB, samt grundare av Precise Biometrics AB. Öbrinks innehav i Bolaget uppgår till 84 000 aktier via det helägda bolaget Öbrink Management AB. Öbrink äger härutöver 176 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Mårten Öbrink är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

KARL EKLÖF (1974) - STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019 
Karl Eklöf är styrelseledamot och sedan 2015 VD för och delägare i den skandinaviska sportkedjan Stadium, som har ett tresiffrigt antal sport- och sportmodevaruhus i Sverige, Finland och Norge. Eklöf har mer än 20 års erfarenhet inom entreprenörskap, retail- och e-commerce med ett särskilt fokus på den skandinaviska marknaden. Eklöf är även involverad i flertalet styrelsegrupper, bland annat som styrelseledamot i Radinn AB, Newstag AB samt Twiik. Eklöfs innehav i Bolaget uppgår, via privat ägande, till cirka 349 700 aktier. Eklöf äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Karl Eklöf är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

PETER LAURITS (1969) - STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019
Peter Laurits är en erfaren företagsledare med över 20 års erfarenhet från internationell försäljning. Laurits var tidigare VD för Concept Träningsredskap AB, tillverkare av fitnessutrustning, och är idag VD för bolaget SeaTwirl AB, som är noterat på First North. Peter Laurtis har en MscEE från Chalmers tekniska högskola. Laurits innehav i Bolaget uppgår till 40 700 aktier via det helägda bolaget PeCeLa Sun AB. Laurits äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Peter Laurits är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

BJÖRN LINDBERG (1960) - STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019

Björn Lindberg är ängelinvesterare och rådgivare med lång erfarenhet från tech- och start up-bolag. Lindberg är idag Executive Vice President på Orbital Systems AB och tidigare Chief Commercial Officer på iZettle, där Lindberg bland annat ledde en internationell expansion. Lindbergs innehav i Bolaget uppgår till cirka 85 600 aktier via det helägda bolaget Blueberry Fields AB. Lindberg äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Björn Lindberg är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.


MAGNUS WIDE (1969) -  STYRELSELEDAMOT SEDAN 2017

Magnus Wide är entreprenör och investerare och har bland annat grundat och är partner i Djäkne Startup Studio, där Wide bland annat inhyser företag som Youcruit, Everysport och Radinn. Han har en MscBA från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Wide äger 27,4 procent av Djäkne SS III AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till 1 844 600 aktier. Wide äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Magnus Wide är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Coming soon.. 

Bolagsordning för Twiik AB
Org.nr. 556947-7788 2021-03-05


§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Twiik AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att bygga en digital tjänst på internet för mobiltelefoner inom hälsa och livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.


§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.


§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.


§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter.


§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.


§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.


§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.


§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Val av en eller två justeringspersoner.

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall

  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut angående

  1. a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  2. b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

  3. c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

 3. Valavstyrelseocheventuellastyrelsesuppleantersamtrevisorellerrevisionsbolagocheventuella

  revisorssuppleanter.

 4. Annatärende,somankommerpåbolagsstämmanenligtaktiebolagslagenellerbolagsordningen.


§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

_______________________

Coming soon..

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

www.skmg.se
epost: ca@skmg.se 
+46 11 323 07 32.

Twiik