Bolagsstyrning

Bolagstyrning

Ledning

ANDERS GRAN, FÖDD 1981, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2016

Erfarenhet: Anders är en erfaren företagsledare inom innovationsbolag med mer än tio års erfarenhet inom digital affärs- och produktutveckling. Gran är en av grundarna av Welltech Labs och är bland annat styrelseledamot i Media Evolution samt tidigare styrelseordförande i Shapelink AB. 

Utbildning: Anders har en Msc från Malmö Universitet. 

Innehav: Anders innehav i Bolaget uppgår till 78 404 aktier via det helägda bolaget Uncommon AB och 4 096 aktier privat. Anders äger härutöver 264 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

 

JOHAN AXELSSON, FÖDD 1979, AFFÄRSUTVECKLARE SEDAN 2014

Erfarenhet: Johan har sin bakgrund inom träning/hälsa och är idrottsvetare i grunden, men är nu en erfaren affärsutvecklare som varit med sedan början av Twiiks resa där han bistått i att utforma och bygga Twiiks plattform. Axelsson har tidigare erfarenhet som, bland annat, verksamhetschef för A&C Sportcenter, Träningsakademin samt Easylife. Axelsson har varit affärsutvecklare i Twiik sedan 2014. 

Utbildning: Johan har kandidatexamen i idrottsvetenskap från Malmö högskola. 

Innehav: Johans innehav i Bolaget uppgår till 129 000 aktier genom privat ägande. Johan äger härutöver 220 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

 

RICKARD  TUVESSON, FÖDD 1979, CFO SEDAN 2021

Erfarenhet: Rickard har erfarenhet från flera ledande ekonomiska och finansiella befattningar i såväl privata, publika som kommunalt ägda bolag. Rickard har bland annat varit CFO på Fortnox AB under och efter Bolagets notering, redovisningsansvarig inom Finja-koncernen, ekonomichef på noterade Elous Vind AB och tillförordnad ekonomichef på Hässleholm Miljö AB. Sedan 2011 bedriver Rickard även konsultverksamhet inom ekonomi- och organisationsfrågor genom det helägda konsultbolaget RTMG Konsult AB. 

Utbildning: Rickard har en Ekonomie kandidat-examen från Ekonomihögskolan i Växjö/Växjö universitet. 

Innehav: Rickards innehav i Bolaget uppgår till 91 334 aktier.

Styrelse

MÅRTEN ÖBRINK, FÖDD 1968, STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2019 

Erfarenhet: Mårten är en erfaren entreprenör med en tjugoårig meritlista från flera start-up-bolag och omfattande erfarenhet från växande företag samt från att ta idé till affär. Mårten har varit delaktig i flera börsintroduktioner, b.la. Acconeer i samband med noteringen på First North 2017 och är styrelseordförande i bland annat Enjay AB, Debricked AB och styrelseledamot i Orbital Systems Inc, samt grundare av Precise Biometrics AB. 

Utbildning: Mårten har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Lunds Universitet. 

Innehav: Mårtens innehav i Bolaget uppgår till 210 000 aktier via det helägda bolaget Öbrink Management AB. Mårten äger härutöver 176 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

Mårten Öbrink är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

 

LOTTA ASKERLUND, FÖDD 1973, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022 

Erfarenhet: För närvarande arbetar Lotta som Vice President HR på YouCruit AB, där Lotta även sitter i styrelsen sedan 2021. Dessförinnan arbetade Lotta åtta år som Global HR Director på BiMobject AB där hon främst arbetade med global personalrekrytering, organisationsuppbyggnad samt expansion till nya marknader. Lotta har totalt över 20 års erfarenhet av arbete inom HR-området, varav ungefär 15 år från arbete i USA. 

Utbildning: Bsc i Business and Management från University of Phoenix. 

Innehav: Lotta äger inga aktier i Bolaget.

Lotta Askerlund är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

 

KARL EKLÖF, FÖDD 1974, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019 

Erfarenhet: Karl är styrelseledamot och sedan 2015 VD för och delägare i den skandinaviska sportkedjan Stadium, som har ett tresiffrigt antal sport- och sportmodevaruhus i Sverige, Finland och Norge. Karl har mer än 20 års erfarenhet inom entreprenörskap, retail- och e-commerce med ett särskilt fokus på den skandinaviska marknaden. Eklöf är även involverad i flertalet styrelsegrupper, bland annat som styrelseledamot i Radinn AB, Newstag AB samt Twiik. 

Utbildning: Karl är diplomerad marknadsekonom från Berghs School of Communication. 

Innehav: Karls innehav i Bolaget uppgår, via privat ägande, till 874 550 aktier. Karl äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. 

Karl Eklöf är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

 

PETER LAURITS, FÖDD 1969, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019

Erfarenhet: Peter är en erfaren företagsledare med över 20 års erfarenhet från internationell försäljning. Laurits var tidigare VD för Concept Träningsredskap AB, tillverkare av fitnessutrustning och är idag VD för bolaget SeaTwirl AB, som är noterat på First North. 

Utbildning: Peter har en MscEE från från Chalmers tekniska högskola. 

Innehav: Peters innehav i Bolaget uppgår till 57 365 aktier via det helägda bolaget PeCeLa Sun AB. Peter äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. 

Peter Laurits är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.


MAGNUS WIDE, FÖDD 1969,  STYRELSELEDAMOT SEDAN 2017

Erfarenhet: Magnus är entreprenör och investerare och har bland annat grundat och är partner i Djäkne Startup Studio, där Wide bland annat inhyser företag som Youcruit, Everysport och Radinn. 

Utbildning: Magnus har en MscBA från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. 

Innehav: Magnus äger 27,4 procent av Djäkne SS III AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till 4 411 500 aktier. Magnus äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. 

Magnus Wide är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Twiik AB_Kallelse Årstämma 2024

Twiik AB Fullmaktsformulär årsstämman 2024

Twiik AB Valberedningens reviderade förslag till beslut

Twiik Valberedningens förslag till beslut

Punkt 13 Kontrollbalansräkning

Punkt 13 Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning

Punkt 14 Beslut om bolaget ska gå i likvidation

Punkt 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 Förslag till bolagsordning (ändring 1)

Punkt 16 Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet

Punkt 16_Forslag till bolagsordning (ändring 2)

Punkt 17 Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m

Extra bolagsstämma 29/2 – 2024

Extra bolagsstämma 29/2 – 2024.

Kallelse till extra bolagsstämma

Twiik fullmakt Extra Bolagsstämma

Årsstämma 2023

Protokoll årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i Twiik AB (publ)

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 13 – Förslag till bolagsordning

Punkt 14 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Punkt 15 – Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för personal i bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner

Punkt 15 – Villkor för teckningsoptioner i Twiik AB

Punkt 16 – Beslut om aktieägarens förslag till incitamentsprogram för styrelsen genom riktad emission av teckningsoptioner

Punkt 16 – Villkor för teckningsoptioner i Twiik AB

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Punkt 18 – Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning

 

Extra bolagsstämma 8/12 – 2022

Protokoll vid extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma 2022

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma

Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt

Punkt 8: Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission till garanterna

Årsredovisning och revisionsberättelse Twiik 2021

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 §

 

Årsstämma 2022

Protokoll årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma i Twiik AB (publ) 

Anmälan & poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Punkt 2 och 9-11: Aktieägares förslag till beslut inför årsstämman 2022

Punkt 12: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 12: Förslag till bolagsordning (Alternativ 1)

Punkt 12: Förslag till bolagsordning (Alternativ 2)

Punkt 12: Förslag till bolagsordning (Alternativ 3)

Punkt 13: Godkännande av styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, s.k. Units

Villkor för teckningsoptioner serie TO2 avseende nyteckning av aktier i Twiik AB (publ)

Punkt 14: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”)

Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Punkt 16: Principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Protokoll vid årsstämma 2021-m-bilagor

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av
årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i
valberedningen.


Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Twiiks
styrelseordförande Mårten Öbrink på grundval av bolagets, av Euroclear
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30
september 2022 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka
uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen.
Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras
cirka 42 procent av rösterna i valberedningen.


Ledamöter i Twiiks valberedning inför årsstämma 2023 är:

 • Magnus Wide, utsedd av Djäkne SS III AB
 • Karl Eklöf, utsedd av Karl Eklöf
 • Niclas Folkesson, utsedd av Salcinvest AB
 • Mårten Öbrink, styrelseordförande Twiik AB


Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till stämman
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.


Aktieägare som vill lämna förslag till Twiik AB:s valberedning kan göra
detta på e-post till ir@twiik.me senast den 31 januari 2023.

Bolagsordning

Bolagsordning för Twiik AB
Org.nr. 556947-7788 2021-03-05


§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Twiik AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att bygga en digital tjänst på internet för mobiltelefoner inom hälsa och livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.


§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.


§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.


§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter.


§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.


§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.


§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.


§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Val av en eller två justeringspersoner.

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall

  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut angående

  1. a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  2. b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

  3. c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

 3. Valavstyrelseocheventuellastyrelsesuppleantersamtrevisorellerrevisionsbolagocheventuella

  revisorssuppleanter.

 4. Annatärende,somankommerpåbolagsstämmanenligtaktiebolagslagenellerbolagsordningen.


§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

_______________________

Revisor

BDO Mälardalen AB
Huvudansvarig revisor: Jörgen Lövgren

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Telefon:+46 8 503 015 50
E-post: 

Twiik