Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 hos Twiik AB

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs på bolagets hemsida, www.twiik.me den 4 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

 Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska 
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2021 
• dels senast den 3 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Twiik AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Twiiks hemsida, www.twiik.me. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Twiik AB tillhanda senast den 3 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Twiik AB, ”Årsstämma”, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till ir@twiik.me (ange ”Twiik AB – Poströstning” i ämnesraden). Sådana elektroniska röster måste avges senast den 3 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FULLMAKT & BEHÖRIGHETSHANDLINGAR

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Twiiks hemsida, www.twiik.me. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Avslutning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Mårten Öbrink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justerare
Styrelsen föreslår aktieägaren Johan Axelsson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare representerande 59,2 procent av det totala röstetalet i Twiik AB har lämnat följande förslag till beslut under punkterna 9-11 på den föreslagna dagordningen för årsstämman.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor Arvoden ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 142 800 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 47 600 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 333 200 kronor. Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor Omval av styrelseledamöterna Björn Lindberg, Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink samt Peter Laurits, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Mårten Öbrink som ordförande i styrelsen. Dessutom föreslås att Olof Andersson omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

ÖVRIG INFORMATION

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Twiik senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 24 april 2021, till adress Twiik AB, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, eller via e-post till ir@twiik.me. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget samt på Twiiks hemsida, www.twiik.me, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Malmö i mars 2021 Styrelsen för Twiik AB

Filer för nerladdning

Twiik