Twiik ingår låneavtal

Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhåller ett brygglån om 1,2 MSEK från medlem i styrelsen i avvaktan på att den Företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämman den 8 december 2022 genomförs och registreras. Lånet löper med en ränta om 1 procent per varje påbörjad trettiodagarsperiod. Lånet förfaller till betalning senast den 28 februari 2023 men kan lösas tidigare om Bolaget så önskar.

Lånet om 1 200 000 SEK erhålls från Magnus Wide genom Djäkne SSIII AB.

Twiik