Valberedningens reviderade förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen i Twiik AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2024 följande reviderade förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelse.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Karl Eklöf, Lotta Askerlund, Magnus Wide och Per Henriksson samt nyval av Anders Gran och Johan Axelsson, som styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Anders Gran som ordförande i styrelsen. Mårten Öbrink och Peter Laurits har avböjt omval.

Anders Gran, född 1981, är för närvarande VD i bolaget men kommer att lämna den positionen i samband med bolagsstämman. Anders har en Msc från Malmö Universitet och är en erfaren företagsledare inom innovationsbolag med lång erfarenhet inom digital affärs- och produktutveckling. Anders är en av grundarna av Twiik, och är bland annat styrelseledamot i LeadersApp AB samt tidigare styrelseordförande i Shapelink AB och styrelseledamot i Media Evolution. Anders föreläser också i Digital transformation och affärsutveckling på IHM Business School. Anders äger 10 252 aktier privat och 122 404 aktier genom bolag samt innehar 210 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.

Johan Axelsson, född 1979, innehar rollen som produktutvecklare i bolaget sedan 2014. Johan har en kandidatexamen i idrottsvetenskap från Malmö högskola. Johan har sin bakgrund inom träning/hälsa och är idrottsvetare i grunden, men är en erfaren affärsutvecklare som varit med sedan början av Twiiks resa där han bistått i att utforma och bygga Twiiks plattform. Johan har sedan tidigare lång erfarenhet av hälso- och träningsindustrin som, bland annat, verksamhetschef. Johan äger 258 000 aktier privat och innehar 180 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.

Information om befintliga styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida, www.twiik.me.

Till följd av att valberedningens reviderade förslag omfattar sex ledamöter i stället för tidigare fyra ledamöter uppgår det totala styrelsearvodet, i enlighet med valberedningens förslag, till totalt 401 100 kronor.

Årsstämman äger rum den 26 juni 2024.

Twiik