Twiik släpper rapport för det tredje kvartalet – Förbättrat rörelseresultat

Twiik fortsätter sin omställning mot positivt kassaflöde. Omsättningen ligger i nivå med samma kvartal föregående år. Totalt innebär detta att omsättningen ökar med 11% för årets första nio månader. Den något lägre tillväxttakten är till stor del hänförligt till Twiiks ökade fokus på produkter med högre marginal framför tillväxt i omsättning.

Det genomsnittliga antalet aktiva användare ökar med 4% på årsbasis.

Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 4% jämfört med föregående år och uppgick till 4 687 (4 511) KSEK.

Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster mot konsument genom plattformen har under kvartalet ökat med 3% jämfört med samma period föregående år. 

Försäljningen av Twiiks digitala företagsutmaning TeamBoost under kvartalet var 2% lägre än samma kvartal föregående år. Detta är hänförligt till att några av de återkommande större företagsutmaningarna senarelagts och istället genomförs under det fjärde kvartalet. Sett över de tre första kvartalen ligger alltjämt tillväxten på 7% jämfört med samma period 2022.

Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades och uppgick till -1 871 (-2 237) KSEK. Förändringen är hänförligt till bolagets ökade fokus på produkter med högre marginal.

Under kvartalet har Twiik fortsatt att utveckla den tekniska plattformen tillsammans med de nya innehållskoncepten Twiik Premium och 100 Days. Twiik Premium lanserades till konsumenter och företag i slutet av det tredje kvartalet. 100 Days utvecklas fortsatt och vi ser fortsatt goda resultat i deltagarnas metaboliska hälsa, hög grad av kundnöjdhet och även en betalningsvilja.

Arbetet med de produktområden som bolagets styrelse och ledning inledde under det andra kvartalet har fortsatt. Under det tredje kvartalet har bolaget fokuserat på att internt förtydliga processer och nyckeltal för de tre områdena; Gym & Tränare, Workplace och Originals.

TREDJE KVARTALET I SIFFROR

 • Nettoomsättning: 2 878 (2 848) KSEK  
 • Rörelseresultat: -1 871 (-2 237) KSEK  
 • Resultat efter skatt: -2 079 (-1 838) KSEK  
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,07 (-0,13) SEK  
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,07 (-0,13) SEK

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I SIFFROR

 • Nettoomsättning: 9 845 (8 834) KSEK  
 • Rörelseresultat: -7 105 (-8 864) KSEK  
 • Resultat efter skatt: -7 525 (-7 299) KSEK  
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,26 (-0,80) SEK  
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,26 (-0,80) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET

 • Twiik tecknar avtal med Stadium Group AB, Sveriges största sport- och sportmodekedja. Avtalet, som löper över två år, innebär att samtliga över 3 500 anställda i bolaget kommer att få tillgång till Twiik Premium, digitalt träningsinnehåll och träningscommunity via Twiiks app.
 • Twiik lanserar Twiik Premium, ett abonnemang som ger användaren tillgång till 100-tals digitala träningspass och färdiga träningsupplägg. Träningsabonnemanget, som innehåller flera olika typer av träning, från högintensiv cirkelträning till Yoga och löpning, är skapat för att passa både hemmaträning och träning på gym och vänder sig både till konsumenter och företag.
 • Twiik tecknar avtal med Eleiko AB, leverantör av träningsutrustning och kompletta gym. Avtalet innebär att Eleiko kommer att använda Twiiks plattform för digital träning som en del i sitt erbjudande mot sina företagskunder samt att parterna kan samarbeta gentemot konsumenter.
 • I juli erhöll Bolaget lån om totalt ca 2,8 MSEK från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Lånevillkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 15 juli 2024. Bolaget har rätt att återbetala lånen med ränta i förtid.

VD-KOMMENTARER

Det tredje kvartalet innebar fortsatt arbete med att förtydliga och skala upp de delar av verksamheten som genererar bäst affärer på kort och lång sikt. Vi har påbörjat implementationen av våra tre produktområden; Gym & Tränare, Workplace och Originals. på 

Arbetet med ökat fokus på produkter med större marginal innebär att vår omsättning till lägre grad förväntas bestå av tränares försäljning till konsument och i högre grad av licens- och projektintäkter samt försäljning av egna digitala träningsprodukter. Detta syns dels i att den totala omsättningen ökar marginellt under kvartalet, men också att resultatet förbättras desto mer. Ackumulerat på helåret så har vi minskat rörelseförlusten med 20%..

Utvecklingen av våra egna produkter, där vi idag investerar mycket resurser, förväntas att över tid driva tillväxt i både omsättning och resultat. 100 Days testas nu kommersiellt i liten skala och vi ser fortsatt fina resultat hos deltagarna, men också en betalningsvilja vilket stärker oss inför en bredare lansering.

Vi lanserade under slutet av kvartalet vårt egna digitala träningsabonnemang Twiik Premium. Ett projekt som vi arbetat med under en tid och som skapar många nya möjligheter för oss att bygga nya affärer. Produkten vänder sig till både enskilda konsumenter och företag som vill erbjuda sina anställda digitala friskvårdsalternativ. Intresset från företagen är stort – i merparten av företagsutmaningar som säljs väljer kunden också till innehåll från Twiik Premium till de anställda. 

Under det tredje kvartalet har vi arbetat med att aktivera existerande återförsäljare av företagsutmaningar och även knutit nya till oss. Arbetet förväntas bära frukt under det första kvartalet 2024 då försäljning av företagsutmaningar i hög grad är säsongsbetonad. Genom att exempelvis kombinera Teamboost med Premium, ser vi nya möjliga produktpaketeringar som i stor utsträckning bygger på existerande teknik och introducerar en SaaS-affär även för våra företagskunder. Något som på sikt kommer att minska säsongsvariationerna i segmentet.

Jag ser med stolthet hur vårt produktområde Gym & Tränare har blivit väletablerat på den svenska marknaden och hur våra återkommande intäkter fortsätter växa. Produktområdet i sig genererar ett positivt kassaflöde och vi ser fortsatt fortsatt möjlighet till tillväxt både genom nya kunder och genom utökade affärer med existerande kundbas. 

Vi märker alltjämt av det rådande marknadsläget genom att upphandlingar av större utvecklingsprojekt tar längre tid vilket innebär utmaningar i planering. Samtidigt ser vi inget minskat intresse för produkten. Det är vår bedömning att merparten av de projekt vi förväntat oss under det tredje kvartalet i stället kommer att ske under det fjärde eller under det första kvartalet 2024. Även våra interna projekt kring en stor uppdatering av Twiiks coachsystem har tagit stora kliv framåt under det tredje kvartalet och vi är nu redo att börja rulla ut delar under det fjärde kvartalet. En efterlängtad uppdatering och lyft för hela plattformen.

Sammanfattningsvis har det tredje kvartalet på många sätt varit ett kvartal där vi förbereder oss för tillväxt. Vi har ändrat interna strukturer och processer, men också lanserat nya skalbara tjänster som nu kan börja bidra till vår affär. Jag vill tacka mina medarbetare för hårt arbete och Twiiks aktieägare för fortsatt förtroende. Steg för steg tar vi oss framåt och  uppåt!

Anders Gran, VD


Rapporten finns tillgänglig här.

Twiik