Twiik kvartalsrapport Q2 2023: Fortsatt tillväxt och minskad förlust

Twiik fortsätter att växa. Totalt steg bolagets omsättning under det andra kvartalet med 6% jämfört med samma period föregående år. För första halvåret innebär detta att omsättningen ökat med 16%.

Det genomsnittliga antalet aktiva användare ökar fortsatt på årsbasis med 4%. Samtidigt är antalet användare 11% lägre än det första kvartalet som var vårt största någonsin. Detta följer normala säsongsvariationer.

Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 10% jämfört med föregående år och uppgick till 4 619 (4 202) KSEK.

Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster mot konsument genom plattformen har under kvartalet ökat med 7% jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen av Twiiks digitala företagsutmaning Teamboost var 14% lägre än samma period föregående år. På halvårsbasis ligger dock tillväxten på 17% jämfört med första halvåret 2022.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 920 (-3 421) KSEK. Bolaget har fortsatt ett ökat fokus på produkter och tjänster med högre marginal såsom licensaffären samt egna innehållsprodukter. Under kvartalet fortsatte utvecklingen av plattformen samt de nya innehållskoncepten Twiik Premium och 100 Days som förväntas lanseras under hösten.

Under kvartalet genomförde Twiiks ledning och styrelse en analys av bolagets affär och beslutade att skapa en tydligare struktur både internt och externt. Framåt kommer bolaget att arbeta utifrån tre affärsområden: Gym & Tränare som utvecklar och distribuerar Twiiks plattform för tränare och gym, Workplace som utvecklar företagsspecifika erbjudanden samt Originals, Twiiks egna innehållskoncept.

ANDRA KVARTALET I SIFFROR

 • Nettoomsättning: 3 323 (3 132) KSEK
 • Rörelseresultat: -2 920 (-3 421) KSEK
 • Resultat efter skatt: -3 054 (-2 873) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,10 (-0,42) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,10 (-0,42) SEK

FÖRSTA HALVÅRET I SIFFROR

 • Nettoomsättning: 6 967 (5 986) KSEK
 • Rörelseresultat: -5 235 (-6 627) KSEK
 • Resultat efter skatt: -5 446 (-5 460) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,19 (-0,80) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,19 (-0,80) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Twiik släpper stor uppdatering av sin app-plattform för online- och hybridträning. Uppdateringen innehåller fler än 100 förbättringar avseende nya funktioner och uppdatering av användarupplevelsen.
 • Vid årsstämman den 5 maj fattades det beslut om att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Beslutet innebär att aktiekapitalet minskas med 13 430 397,82 kronor. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier. Tillstånd från Bolagsverket att minska bolagets aktiekapital erhölls den 16 augusti.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I juli erhåller Bolaget lån om totalt ca 2,8 MSEK från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Lånevillkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 15 juli 2024. Bolaget har rätt att återbetala lånen med ränta i förtid.
 • Twiik tecknar avtal med Stadium Group AB, Sveriges största sport- och sportmodekedja. Avtalet, som löper över två år, innebär att samtliga över 3 500 anställda i bolaget kommer att få tillgång till Twiik Premium, digitalt träningsinnehåll och träningscommunity via Twiiks app.

VD-KOMMENTARER

När vi stänger böckerna för det andra kvartalet gör vi det med fortsatt tillförsikt till framtiden. Vår omsättning ökar och även antalet aktiva användare. Vi ser också ett fortsatt förbättrat rörelseresultat med 15% jämfört med föregående år. Viktiga steg på vägen till positivt kassaflöde.

Under våren och sommaren har vi fortsatt följa vår strategi med ökat fokus på digitala träningsupplevelser och innehållskoncept. 100 Days och Twiik Premium närmar sig lansering. Tillsammans utgör de pelarna Twiik Originals, i vår portfölj av innehållsbaserade tjänster för gym, företag och konsumenter.

Twiik Premium, som utvecklats mot konsument kommer att utgöra en tydlig startpunkt för nya användare, med potential att leda vidare till köp av personlig coaching eller digitala bootcamps. Vi ser samtidigt ett tydligt intresse från arbetsgivare att erbjuda digitala träningsalternativ till anställda, som komplement till träningsutmaningar och andra hälsoinvesteringar. Produkten är intressant på flera sätt då den är väldigt skalbar och är en potentiell kanal för merförsäljning av ytterligare högmarginalprodukter och kan säljas både till konsument och företag.

”Under slutet av det andra kvartalet och inledningen av det tredje har vi redan säkrat flera avtal där Twiik Premium ingår.”
Under slutet av det andra kvartalet och inledningen av det tredje har vi redan säkrat flera avtal där Twiik Premium ingår. Det nyligen kommunicerade avtalet med Stadium är det första företagsavtalet som helt avser Twiik Premium för de anställda. Även om det är tidigt i produktlivscykeln så bådar det gott inför framtiden.

Inför lanseringen av 100 Days har vi under våren och försommaren genomfört piloter där flera av oss på Twiik har genomfört programmet tillsammans med externa användare. Resultaten är starka, samtliga deltagares metabola hälsa har signifikant förbättrats utifrån vedertagna markörer, men även avseende upplevd hälsa. Vi ser också att alla deltagare uppger att de skulle rekommendera 100 Days till andra. Detta utgör ett bra utgångsläge inför en initial kommersiell lansering i höst.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för vår plattform för tränare och gym. I takt med att konkurrensen ökar och digitaliseringen av träningsbranschen breder ut sig, ökar också vikten av en stark digital kundupplevelse. Detta gäller både stora gymkedjor och enskilda tränare. Det är en sund och skalbar affär, vårt ARR växer och uppgick vid slutet av det andra kvartalet till 4,6 MSEK .

Vi gör tydliga framsteg, men befinner oss också i en utmanande tid. Den analys vi gjorde efter det första kvartalet gäller fortfarande: Konsumenter är mer kostnadsmedvetna och företag allt försiktigare när det gäller nya investeringar. På företagssidan märks det främst i lägre efterfrågan på större utvecklingsprojekt, men också genom att förhandling och onboarding av enterprisekunder inom gymsektorn tar längre tid. Sammantaget påverkar detta vår tillväxttakt negativt även om vi fortsatt växer.

Under det andra kvartalet hade vi även en något svagare omsättning av Teamboost företagsutmaning. Dock var det första kvartalet väldigt starkt och då flera affärer sker i brytpunkten mellan kvartal ett och två så bör man se till helheten när man analyserar affären. Ser vi till det första halvåret i sin helhet ökar vi med 17% jämfört med föregående år.

Marknadslandskapet kräver att vi förblir adaptiva och innovativa även i vårt sätt att arbeta. Under kvartalet har jag tillsammans med bolagets övriga ledning och styrelse analyserat vår affär och hur vi organiserar oss. Genom tydligare indelning i affärsområden ser vi också tydligare var vi har lönsamhet, var vi ska investera och vad vi ska välja bort.

I samband med att vi förtydligar organisationen har vi också minskat personalen på marknads- och produktsidan. Tuffa men nödvändiga beslut. Därmed har vi anpassat vår kostym ytterligare på vår väg till lönsamhet. Organisationsförändringen har inletts och förväntas ge effekt under det fjärde kvartalet.

Trots utmaningarna finns det anledning till optimism och framtidstro. Marknaden för digital träning fortsätter att växa och spås att omsätta närmare 150 Miljarder USD 2027 jämfört med just under 95 Miljarder 20231. Vi ser också en växande marknad för digitala bootcamps där vi har väldigt goda förutsättningar att bli en kraftfull aktör, både i Sverige och internationellt, inte minst genom vårt etablerade nätverk av möjliga digitala distributörer i våra tränare och gym.

Med de kommande lanseringarna av 100 Days och Twiik Premium för konsument och företag, tillsammans med stora kommande uppdateringar i vårt verktyg för gym och tränare så tar vi ytterligare steg på vår resa att skapa engagerande digitala träningsupplevelser – oavsett tid, plats eller skärm.

Jag är oerhört tacksam över mina medarbetares hårda arbete och vilja att göra oss bättre samt över våra kunders och aktieägares fortsatta förtroende – tillsammans gör vi skillnad!

Anders Gran, VD

————
Twiiks finansiella rapporter går att ladda ned här.

Twiik