Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhåller kredit om totalt 1,5 MSEK från medlemmar i bolagets styrelse och ledning

Twiik AB (“Twiik” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en kredit om totalt 1,5 MSEK från medlemmar i bolagets styrelse och ledning. Villkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 1 Juni 2024. Bolaget har rätten att återbetala lånet med ränta i förtid.

Twiik AB som utvecklar digitala träningstjänster har upptagit lån från medlemmar i styrelsen samt bolagets ledning. Krediten syftar till att stärka bolagets likviditet och täcka löpande kostnader.

Krediten, som erhållits från styrelse och ledning, löper som längst till den 1 Juni 2024 med en årlig ränta på 15 procent för utnyttjad kredit samt 4% årsränta för krediten i sin helhet. Återbetalning kan ske antingen med likvida medel eller genom kvittning. Bolaget har möjlighet att återbetala lånen i förtid. Både Bolaget och långivare äger rätt att avsluta krediten, varvid utnyttjad kredit övergår till lån med 15% årlig ränta och förfallodag 241130.

Twiik