TWIIK AB SLUTFÖR ÖVERLÅTELSEN AV DOTTERBOLAGET TWIIK COACHING TECHNOLOGIES AB

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har idag avyttrat samtliga aktier i sitt helägda dotterbolag Twiik coaching technologies AB (”Dotterbolaget”) till BRP Systems Group AB (”BRP”), i enlighet med vad som offentliggjordes via pressmeddelande den 9 februari 2024. För mer detaljerad information om förvärvet hänvisas till Bolagets pressmeddelanden från den 9 februari 2024 samt den 29 februari 2024, vilka tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.twiik.me.

Twiik ingick den 9 februari 2024 avtal med BRP gällande överlåtelsen av aktierna i Dotterbolaget till en överenskommen köpeskilling om 9,1 MSEK på kontant- och skuldfri basis, varav cirka 6,4 MSEK har erlagts av BRP å Dotterbolagets vägnar och resterande del, drygt 0,3 MSEK, har erlagts kontant vid tillträdet. Överlåtelsen godkändes på extra bolagsstämma den 29 februari 2024. I affären ingick även konsumenttjänsten Twiik Premium.

Twiik