Twiik AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende fullt säkerställd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Twiik AB (publ) (”Twiik” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 15 december 2022, informationsmemorandum avseende Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Informationsmemorandum
Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.twiik.me).

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner) från och med den första dagen i teckningsperioden (19 december 2022).
 
Om företrädesemissionen
Bolagsstämman i Twiik beslutade den 8 december 2022, att genomföra Företrädesemissionen av högst 13 761 397 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas till den löpande utvecklingen av Bolagets träningsplattform för att göra den mer konkurrenskraftig och således bli det naturliga valet för gym och träningsutövare. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses också användas till ytterligare expansion.
 
Tidplan

19 december – 28 december 2022 Handel med teckningsrätter.
19 december – 2 januari 2023 Teckningsperiod.
19 december 2022 – till registrerad emission Handel i BTA som pågår tills dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
4 januari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

 
Villkor för Företrädesemissionen

  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,50 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 13 761 397 aktier.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Twiik cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 15 december 2022 är registrerad som aktieägare i Twiik har företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget.
  • Twiik har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 41,0 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 4,1 MSEK, motsvarande cirka 59,0 procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledning och befintliga aktieägare. Sammanlagt omfattas därmed 100% av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Legal rådgivare och emissionsinstitut
Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik AB i samband med Företrädesemissionen och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (”Informationsmemorandumet”).

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten som inte omfattas av prospektskyldighet under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Twiik