Twiik AB bokslutskommuniké Q4 2023 – Tydligt fokus framåt

Bolaget fortsätter sin resa mot lönsamma, skalbara affärer.

Arbetet med de produktområden som bolaget inledde under det andra kvartalet 2023 har fortsatt även under det fjärde kvartalet. Detta arbete resulterade i att  Affärsområdet Gym & Tränare lades i ett eget bolag – Twiik coaching Technologies AB i samband med årsskiftet. Det nybildade dotterbolaget  avyttrades efter periodens utgång för ge bolaget möjlighet att fokusera på den fortsatta utvecklingen av det egna konceptet 100 Days. Därmed ligger bolagets fokus framåt helt och hållet på 100 Days och metabol hälsa.

Under det fjärde kvartalet har teknisk utrullning och kommersiella tester av 100 Days fortsatt och gick live mot allmänheten under december månad.

Omsättningen ligger 9% lägre än samma kvartal föregående år. Totalt innebär detta att omsättningen ökar med 6% för helåret. Samtidigt förbättras fortsatt rörelseresultatet för kvartalet och uppgick till -2 153 (-2 262) KSEK.

FJÄRDE KVARTALET I SIFFROR

 • Nettoomsättning: 2 892 (3 170) KSEK 
 • Rörelseresultat: -2 153 (-2 262) KSEK 
 • Resultat efter skatt: -2 420 (-1 866) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,08 (-0,14) SEK  
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,08 (-0,14) SEK

ÅRET I SIFFROR

 • Nettoomsättning: 12 737 (12 004) KSEK  
 • Rörelseresultat: -9 258 (-11 126) KSEK  
 • Resultat efter skatt: -9 945 (-9 164) KSEK  
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,35 (-0,89) SEK  
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,35 (-0,89) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Twiik tecknar avtal med Nordic Wellness, en av Sveriges största gymkedjor. Det nya partnerskapet innebär att Nordic Wellness kommer att integrera Twiiks digitala tjänster för företagsfriskvård, för att bredda och ytterligare stärka sitt erbjudande till företagskunder och fortsätta vara en snabbrörlig och flexibel aktör på gymmarknaden.
 • I december erhöll Bolaget en kredit om totalt 1,5 MSEK från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Lånevillkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 1 juni 2024. Bolaget har rätt att återbetala krediten med ränta i förtid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I februari tecknade bolaget ett aktieöverlåtelseavtal om att avyttra sitt helägda dotterbolag Twiik coaching technologies AB, vilket innefattar affärsområdena Gym & Tränare samt Workplace, till BRP Systems Group AB. I affären ingick även konsumenttjänsten Twiik Premium. Köpeskillingen var 9,1 MSEK på kontant- och skuldfri basis, varav cirka 6,4 MSEK erlades av BRP å Dotterbolagets vägnar och resterande del, drygt 0,3 MSEK, erlades kontant. Avyttringen var villkorad av det godkännande den extra bolagsstämman beslutade om den 29 februari. Tillträde skedde den 1 mars. Efter avyttringen fokuserar Bolaget verksamheten mot förebyggande och behandling av metabola syndrom och det egenutvecklade konceptet 100 Days.

VD-Kommentarer

Under det fjärde kvartalet tog Twiik AB stora steg i vårt arbete med att skapa tydlighet i verksamheten vilket inneburit stora förändringar för oss som bolag. Vi har fortsatt med ökat fokus på de produkter som har högst potentiell lönsamhet och utveckling av starka egna produkter där 100 Days fått en framträdande roll.

Under kvartalet valde vi att lägga vårt affärsområde Tränare och Gym i ett eget bolag – Twiik coaching technologies AB. Ett bolag som under det första kvartalet 2024 avyttrades till BRP Systems Group AB. Affärsområdet representerade en sund SaaS-affär, men stod också inför en uppskalning. Att ge tränare och gym tillgång till stark teknologi och online-baserade affärsmöjligheter i global skala är en stor uppgift som jag är övertygad om får ännu bättre förutsättningar i ett nytt sammanhang. 

Affären skapar förutsättningar för ett ytterligare ökat fokus på vår egenutvecklade kost- och träningsprodukt 100 Days och att ta en tydlig position i behandling och förebyggande av metabolt syndrom. 

Jag har med tillförsikt sett hur vi gjort stora förändringar för individer och deras levnadsvanor genom 100 Days. Vi ser att produkten fungerar. Vi ser också att en hög andel som tillfrågats fortsätter att leva enligt de principer 100 days-metoden representerar. I takt med att vi får ytterligare statistiskt underlag kan vi också att visa på vidare effekter av metoden – inte minst i relation till exempelvis medicinering mot övervikt och relaterade sjukdomar som vunnit mycket mark under året som gått.

Utöver själva leveransen av 100 Days till deltagarna så arbetar vi också med produktpaketeringen i sig. Vi ser en tydlig efterfrågan efter dels ytterligare program och upplägg som följer processen dels efter tillgång till träningsupplägg och recept även efter att man genomfört de 100-dagarna. Detta öppnar för en förflyttning mot ett prenumerationsbaserad affärsmodell. Arbetet med att utforska detta är redan igång och en första version förväntas rullas ut under 2024.

Höjer man blicken så ser vi en värld med ett antal människor i behov av förändrade levnadsvanor. Studier pekar på att över 20% av den vuxna befolkningen i Europa och USA lider av metabolt syndrom vilket alltså direkt kan kopplas till svåra följdsjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Totalt sett innebär detta miljontals individer i behov av behandling. Samtidigt är detta en sjukdom som effektivt kan behandlas med förändrade levnadsvanor. Därmed förflyttas också en del av utmaningen från att bygga ett vårdsystem som kan hantera en kontinuerligt ökande ström av patienter, till att förenkla distribution av kunskap, inspiration och motivation. Vilket alltså är det vi arbetar med genom 100 Days.

”Med ett decenniums erfarenhet av att ha byggt teknik för att motivera till träning och sunda vanor har vi satt spaden i marken för att med fullt fokus bygga bolaget runt 100 Days och göra verklig skillnad inom fältet metabol hälsa. ”

Kort efter att vi stängt det fjärde kvartalet har vi bytt skepnad och är ett nytt bolag på många sätt. Med ett decenniums erfarenhet av att ha byggt teknik för att motivera till träning och sunda vanor har vi satt spaden i marken för att med fullt fokus bygga bolaget runt 100 Days och göra verklig skillnad inom fältet metabol hälsa. 

Utan tvivel en stor uppgift och samtidigt en enorm möjlighet. Vi befinner oss i ett intressant tidsfönster där världen fått upp ögonen för metabolt syndrom och metabol hälsa samtidigt som marknaden ligger öppen för innovativa aktörer att ta plats.

Framåt-uppåt,
Anders Gran

Rapporten finns tillgänglig här.

Twiik