Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds i dag den 13 februari 2023

I dag, den 13 februari 2023, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) som emitterades i samband med Twiik ABs (”Twiik” eller ”Bolaget”) företrädesemission under tredje kvartalet 2022. Utnyttjandeperioden pågår fram till och med den 24 februari 2023. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,50 SEK per aktie. Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Twiik tillföras cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 24 februari 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 22 februari 2023.

Notera att sista teckningsdag kan skilja sig mellan olika förvaltare och att det därmed är viktigt att kontakta sin förvaltare för ytterligare information kring sista teckningsdag.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO2 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 13 februari till och med den 24 februari 2023.

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Maximal cirka 3,5 MSEK.

Sista dag för handel: 22 februari 2023.

Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar vidare om tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (https://emission.mangold.se/) för signering via BankID. En fysisk anmälningssedel kommer även skickas ut till direktregistrerade Teckningsoptionsinnehavare. Notera dock att en vidimerad ID-kopia kommer behöva skickas tillsammans med den fysiska anmälningssedeln. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Twiik i samband med Teckningsoptionerna. Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik i samband med Teckningsoptionerna.

Twiik