Ledamöter till valberedningen i Twiik AB utsedda

Ledamöterna i valberedningen för Twiik AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 september 2022, i enlighet med beslut vid årsstämman i Twiik AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Twiiks styrelseordförande Mårten Öbrink på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2022 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 42 procent av rösterna i valberedningen.

Ledamöter i Twiiks valberedning inför årsstämma 2023 är:

  • Magnus Wide, utsedd av Djäkne SS III AB
  • Karl Eklöf, utsedd av Karl Eklöf
  • Niclas Folkesson, utsedd av Salcinvest AB
  • Mårten Öbrink, styrelseordförande Twiik AB

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till stämman avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.

Aktieägare som vill lämna förslag till Twiik AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@twiik.me senast den 31 januari 2023.

Twiik