Kvartalsrapport Q2 2022: Fortsatt tillväxt för Twiik. Påbörjar omställning mot positivt kassaflöde

Det andra kvartalet har inneburit fortsatt tillväxt i enlighet med Twiiks uttalade strategi och är det största i bolagets historia sett till omsättning. Totalt ökade bolagets omsättning med 19% jämfört med samma period föregående år och med närmare 10% jämfört med föregående kvartal.

Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 46% jämfört med föregående år och uppgick till 4 202 (2 884) KSEK.

Konsumentförsäljningen ökade under perioden med 125% jämfört med föregående år. Snittordervärdet på konsumentköp ökade med 99%, något som är ett tydligt resultat av bolagets satsning på produkter i högre prissegment, t.ex. PT-online.

Twiiks tekniska plattform har under kvartalet utvecklats ytterligare på flera områden däribland ekonomihantering för tränare och gym vilket innebär större möjlighet att effektivisera bolagets hantering av en växande kundbas samt helt nyutvecklad statistiksida för användarna som gör det lättare för dem att följa sina resultat. Båda lanseras brett under det tredje kvartalet.

Andra kvartalet i siffror 
• Nettoomsättning: 3 132 (2 634) KSEK 
• Rörelseresultat: -3 421 (-2 713) KSEK 
• Resultat efter skatt: -2 873 (-2 209) KSEK 
• Resultat per aktie före utspädning: -0,42 (-0,40) SEK 
• Resultat per aktie efter utspädning: -0,42 (-0,40) SEK 
• ARR: 4 202 (2 884) KSEK 

Första halvåret i siffror 
• Nettoomsättning: 5 986 (4 972) KSEK 
• Rörelseresultat: -6 627 (-5 013) KSEK 
• Resultat efter skatt: -5 460 (-4 108) KSEK 
• Resultat per aktie före utspädning: -0,80 (-1,02) SEK 
• Resultat per aktie efter utspädning: -0,80 (-1,02) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

  • I april beslutade styrelsen om en emission av units med  företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen genomfördes under juni månad och tillförde bolaget ca 8,5 MSEK före emissionskostnader.  
  • Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden 4 maj-25 maj. Då kursen för nyttjande av teckningsoptionerna under hela perioden överstigit den gällande aktiekursen nyttjades inga teckningsoptioner.
  • Twiik lanserar ett API för digital träning. Genom lanseringen blev det möjligt att bygga in Twiiks funktionationalitet i andra appar.  
  • Friskis Go, Friskis & Svettis träningsapp, lanserades i Norge där Friskis har 43 föreningar. Appen lanserades i Sverige under våren 2022.
  • Trygg-Hansa förlänger sitt enterpriseavtal med Twiik som innebär att Twiik levererar en gravid- och mammaträningsapp som baseras på Twiiks plattform och ekosystem för digital träning.

Kommentar från VD Anders Gran

Det är med entusiasm och framtidstro vi stänger det andra kvartalet 2022. Vi ser resultat av våra investeringar i tillväxt och det  är vårt största kvartal någonsin sett till omsättning. Samtidigt är vi också måna om vårt kassaflöde i spåren av den emission vi genomförde under kvartalet och påbörjar förflyttningen mot positivt kassaflöde tidigare än planerat. Detta är möjligt mycket tack vare den grund vi lagt under det första halvåret i år.

Vi ser att vår produkt levererar och vi blir en allt viktigare  aktör inom träning och friskvård. Genom individuella coacher och stora friskvårdsaktörer påverkar vi tusentals människor varje dag. 

Landskapet för träning och hälsa är i fortsatt förändring med en övergripande trend som pekar på att digital friskvård blir en allt mer integrerad del i utbudet hos branschens olika aktörer. Hälsomedvetenheten ökar i samhället i stort och vi ser hur friskvården blir en viktigare del i en förbättrad folkhälsa i takt med att livsstilssjukdomar utgör en allt större del av samhällets utmaningar. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 procent av all cancer. Man vet också att kost och motion har stor möjlighet att påverka Typ 2 diabetes.  Behovet av livsstilsförändring i ett tidigt skede är något som den privata sektorn och friskvårdsbranschen har väldigt goda chanser att tillgodose. Digital coaching, stöd och inspiration kommer att vara en nyckel till att i stor skala vända trenden. 

Gym, träningskoncept, företagsfriskvård och individuella tränare erbjuder i högre grad både heldigitala och hybridtjänster som kombinerar träning på plats med digitala verktyg och instruktioner. Globalt ser man samtidigt en reaktion på den aggressiva tillväxt för online- och hemmaträning som skedde under pandemin. Många tjänster har skalat upp väldigt snabbt och tvingas agera när ett mer balanserat träningsbeteende framträder. Som ett resultat är en fortsatt konsolidering av marknaden för onlineträning att vänta. Det makroekonomiska klimatet gör också konsumentmarknaden svårförutsägbar. En ökande inflation och höjda kostnader för hushållen kräver mer av alla som levererar konsumentprodukter och tjänster.

Twiik är väldigt väl positionerade för att dra nytta av utvecklingen. Vår tekniska plattform är stark och har en möjlighet att leverera till flera olika målgrupper och marknadssegment. Både direkt till konsument och mot business-to-business. En styrka som blir allt mer tydlig. Vi har medvetet arbetat med att plattformen ska addera värde både för rena onlinetjänster och som stöd till den som tränar på gym eller träffar sin PT-fysiskt.

Samtidigt som allt fler finner vägen tillbaka till gym och fysiska möten med personliga tränare så fortsätter vi vår starka utveckling. Vi mer än fördubblade vår konsumentförsäljning under det andra kvartalet jämfört med föregående år och har dessutom ökat vårt snittordervärde avsevärt tack vare vårt fokus på produkter i högre prissegment som exempelvis PT-online.

“Vi mer än fördubblade vår konsumentförsäljning under det andra kvartalet och har dessutom ökat vårt snittordervärde avsevärt tack vare vårt fokus på exklusivare produkter som exempelvis PT-online.”

Tillväxten är viktig för oss för att ta oss till ett positivt kassaflöde vid rätt tidpunkt. Det betydligt tuffare klimatet på börsen påverkar våra förutsättningar att investera lika aggressivt i tillväxt som planerat. Vi anpassar vår strategi något och kommer under kommande kvartal att i högre grad fokusera på produkter och tjänster som främjar kassaflödet snarare än störst skala. Samtidigt är vi måna om att inte tappa viktigt momentum i vår teknikutveckling för att fortsatt hålla oss i branschens framkant. 

En viktig komponent på vägen mot positivt kassaflöde är våra enterprise samarbeten. Vi fortsätter att arbeta nära Actic och under det andra kvartalet har vårt samarbete med Friskis och Svettis etablerats och jag ser goda möjligheter att utveckla samarbetet ytterligare med fler produkter under hösten. 

Under kvartalet lanserades också en enterpriselösning med Health & Training Academy AB (HTA). HTA är ett exempel på ett kundsegment inom vårt enterpriseerbjudande med stor potential. Starka, entreprenörsdrivna koncept där Twiik idag arbetar med andra framgångsrika aktörer som 16 Weeks of Hell och Twitch Health capital som alla servar olika delar av slutkundsmarknaden.

En kontinuerlig dialog med våra enterprisekunder och progressiva träningskoncept är nyckeln till att fortsätta driva utvecklingen av plattformen framåt i samklang med marknaden. Snabbhet i kombination med att vara lyhörd gentemot både kunden och slutanvändaren blir nyckeln i att skapa världens bästa träningsplattform.

Det finns flera anledningar för oss att se positivt på framtiden. Tiotusentals människor använder Twiiks teknik varje dag och vår tillväxt är stark. Teamet är vässat och vårt fokus tydligt.  

Det blir en spännande höst!

Framåt-Uppåt!
Anders

Twiik