Kvartalsrapport Q1 2023: Twiik växer och utvecklar nya digitala träningsupplevelser

Twiik fortsätter att växa. Totalt steg bolagets omsättning under det första kvartalet med 28% jämfört med samma period föregående år.

Aktiva användare ökar fortsatt både på kvartals- och årsbasis. Genomsnittliga antalet användare per månad under det första kvartalet ökade med 21% jämfört med föregående år och 16% jämfört med föregående kvartal.

Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 4 650 (4 310) KSEK

Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster mot konsument genom plattformen har under kvartalet ökat med 11% jämfört med samma period föregående år. 

Försäljningen av Twiiks digitala företagsutmaning TeamBoost har vänt och ökade med 27% jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 314 (-3 206) KSEK. Bolaget har fortsatt ett ökat fokus på produkter och tjänster med högre marginal såsom licensaffären och digitala träningskoncept såsom TeamBoost. Under kvartalet har Twiik även påbörjat utvecklingen av två helt nya digitala träningsprodukter som ett led i den uppdaterade strategin. 

Under kvartalet släpptes version 5.5 av Twiiks teknikplattform. En stor uppdatering som innehöll en ny navigering, en helt ny och förbättrad upplevelse för bolagets företagsutmaning TeamBoost och för coachingprodukter som exempelvis digitala Bootcamps.

Första kvartalet i siffror

  • Nettoomsättning: 3 643 (2 854) KSEK  
  • Rörelseresultat: -2 314 (-3 206) KSEK  
  • Resultat efter skatt: -2 392 (-2 588) KSEK  
  • Resultat per aktie före utspädning: -0,09 (-0,39) SEK  
  • Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 (-0,39) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Den fullt säkerställda emissionen som extra bolagsstämman fattade beslut om den 8 december 2022 registrerades hos Bolagsverket den 12 januari. Antalet aktier ökade därmed med 15 386 580 aktier och aktiekapitalet med 7 693 290 SEK.
  • I februari löpte nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Twiiks företrädesemission under tredje kvartalet 2022 ut. Totalt tecknades 48 540 aktier genom utnyttjande av 48 540 Teckningsoptioner vilket motsvarade en nyttjandegrad om cirka 0,69 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 24 270,00 SEK före emissionskostnader.
  • Appen Rimlig Träning lanseras. Rimlig Träning grundades och leds av Vanja Wikström, en av Sveriges främsta familjebloggare och influencers samt personliga tränaren Robert Svensson. Enterpriseavtalet tecknades under hösten 2022 och utvecklingen av appen påbörjades under fjärde kvartalet. Rimlig Tränings app samlar inspiratörer med fokus på bra träning som passar in i en fullmatad vardag för en bred målgrupp. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Twiik släpper stor uppdatering av sin app-plattform för online- och hybridträning. Uppdateringen innehåller fler än 100 förbättringar avseende nya funktioner och uppdatering av användarupplevelsen.

VD-kommentarer
Vi inleder 2023 med ett bra kvartal där vi fortsätter växa. Vi har arbetat intensivt med vår förflyttning mot produkter och tjänster med högre marginal och skalbarhet. Detta innebär i praktiken att vi lägger allt större fokus på innehållsbaserade digitala träningsprodukter och koncept. Ett område med stor potential där vi redan ser positiva signaler bland annat drivet av en ökning i försäljning av TeamBoost. 

Även våra licensintäkter ökar. Dock är ökningen marginell då två pågående projekt släpps under det andra kvartalet i stället för under det första kvartalet som ursprungligen planerats. 

Det rådande världsläget pressar både gym och konsument, något som vi bedömer påverkar även oss. Ökade omkostnader för hushållen innebär att konkurrensen om slutkunderna ökar. 

Det finns skäl att vänta sig en något lägre investeringsvilja bland större gymkedjor när kärnprodukter prioriteras över större investeringar i IT-system. Detta i sin tur kommer troligen att påverka vår projektförsäljning på medellång sikt. 

Samtidigt finns det tecken på att människor fortsatt prioriterar sin hälsa. Tack vare hårt arbete och aktivt arbete tillsammans med kreatörer kopplade till Twiik ökar omsättningen från försäljning av träningsupplägg mot konsument under det första kvartalet med 11% jämfört med samma period föregående år. 

Under kvartalet har vi intensifierat arbetet med egna produkter och tjänster där företagsutmaningen TeamBoost är den produkt som nått högst mognadsgrad. TeamBoost säljs både av gym och direkt av Twiik. Vi har under ett par kvartal sett en negativ utveckling YoY, denna trend är nu bruten. 

Våra intäkter från företagsutmaningar har under det första kvartalet ökat med 27% jämfört med samma kvartal föregående år. Vi arbetar nu mer aktivt med produkten och planerar lansera ett uppdaterat erbjudande kring TeamBoost under försommaren vilket på sikt förväntas öka snittordervärdet per deltagare samt minska produktens säsongsvariation.

Vi har även påbörjat utvecklingen av två helt nya produkter, det digitala Bootcampet 100 Days samt träningsabonnemanget Twiik Premium.

Twiik Premium innehåller 100-tals träningspass och program producerade både av Twiik och tränare vi samarbetar med. Utvecklingen av första versionen av produkten är i slutfas och kommer att lanseras under försommaren, med ökad utrullning under det tredje kvartalet. Detta bedöms kunna integreras gentemot företag och därmed utöka vår corporate wellness-affär.

100 Days lanseras mot slutet av det tredje eller början av det fjärde kvartalet. Produkten innehåller en kombination av tränings- och kostplan framtagen med inspiration från den senaste vetenskapen. Vi har tillsatt ett eget team som arbetar med konceptet både avseende innehåll och ny teknikutveckling samt knutit viktig kompetens inom tränings- och näringslära till oss. Vårt mål är dels att skapa ett framgångsrikt träningskoncept, dels att utveckla plattformens digitala bootcamp-format ytterligare bland annat med hjälp av AI.

Tillsammans med TeamBoost utgör Twiik Premium och 100 Days centrala komponenter i vår resa framåt. Utöver att de innebär avsevärt bättre marginaler för oss så är de också en tillgång för våra gymkunder som i allt högre grad efterfrågar färdiga koncept att erbjuda marknaden. 

Sammantaget är det en stor förflyttning vi gör. Från att vara renodlad teknikplattform till att i högre grad fokusera på innehåll med tekniken som distributionssätt. Samtidigt är det ett naturligt steg. Vi har bevisat vår förmåga med TeamBoost och vi har skapat en väldigt stark plattform för distribution genom vårt nätverk av gym, tränare, konsumenter och b2b-kunder. Det ger oss en närmast unik möjlighet att skapa något fantastiskt och göra skillnad för ännu fler.

Jag vill tacka teamet på Twiik för ett väl utfört arbete i föränderliga tider, våra fantastiska kunder och partners för förtroendet och inte minst alla aktieägare som följer oss på resan mot att bli ledande inom digitala träningsupplevelser – oavsett tid, plats eller skärm!

Framåt, uppåt 
Anders Gran, VD 


Twiiks finansiella rapporter går att ladda ned här

Twiik