Kvartalsrapport Q1 2022: Twiiks konsumentförsäljning ökar med 181% och ARR med 59%

Twiik fortsätter att exekvera på sin tillväxtstrategi och gör sitt bästa första kvartal hittills. Konsumentförsäljningen ökade med 181% jämfört med samma kvartal föregående år samtidigt som återkommande intäkter från licenser och prenumerationer ökade med 59%. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgår därmed till ca 4,3 MSEK.

Under kvartalet lanserades Friskis Go samt nya enterpriseavtal skrevs med bland annat Health Training Academy.

Den tekniska plattformen har utvecklats ytterligare inom flera områden. Bland annat har bolaget lanserat en webbspelare för digital träning och förbättrat upplevelsen för helt ljudbaserade träningspass.

Första kvartalet i siffror 

 • Nettoomsättning: 2 854 (2 338) KSEK  
 • Rörelseresultat: -3 206 (-2 300) KSEK  
 • Resultat efter skatt: -2 588 (-1 900) KSEK  
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,39 (-0,74) SEK  
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,29 (-0,48) SEK 
 • ARR: 4 310 (2 716) KSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 • Enterpriselösningen för Friskis & Svettis Riks, Friskis Go, går live. Ett strategiskt viktigt projekt. Lanseringen innebär att månadslicensen för Friskis Go startar, vilket därmed innebär en märkbar ökning av bolagets återkommande licensintäkter. 
 • Samarbetsavtal skrivs med Edenred, en av världens största förmånsportaler. Avtalet avser den svenska marknaden. 
 • I mars upptog bolaget lån om totalt 4,5 MSEK från medlemmar i styrelsen för att täcka ett tillfälligt kapitalbehov. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • I april beslutade styrelsen om en emission av units om cirka 12,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. 
 • Den 4 maj inleddes nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1. Nyttjandeperioden avslutas den 25 maj.

Kommentar från VD Anders Gran
Onlineträning och hybridträning fortsätter att vinna mark i Sverige och globalt. Vi ser med tillförsikt hur vår position stärkts ytterligare under gångna kvartalet. 
 
“Vi lämnar vårt starkaste Q1 någonsin bakom oss. Konsumentförsäljningen ökade med 181% och våra återkommande intäkter växer med 59% jämfört med föregående år.”
 
Vi fortsätter att exekvera på och investera i vår strategi som innebär att kombinera en licensdriven enterprise-affär med en transaktionsdriven marketplaceaffär. Kombinationen skapar konkreta nätverkseffekter där onlineträning kan skapas i twiiks plattform och konsumeras i flera olika appar och på flera olika sätt.  
 
Visionen för plattformen är att ’skapa i Twiik, publicera varsomhelst’. I takt med att vi utvecklar den tekniska plattformen kommer dessa nätverkseffekter att bli fler – något som vi bedömer ytterligare ökar skalbarheten i affären – både för enterprisekunder och för Marketplace-tränare. 
  
Vår synlighet ökar i takt med att våra kunder rullar ut och vi ser ett fortsatt högt intresse för våra enterpriselösningar även från mindre aktörer och mer nischade koncept som till exempel konceptet Health Training Academy (HTA).  
 
I spåren av tillväxten i återkommande intäkter ser vi möjligheter att anpassa plattformen ytterligare för denna målgrupp och aktivt bearbeta den. SaaS-affären har goda förutsättningar att bli vårt största bidrag på sista raden. Detta kräver att vi, i nära dialog med våra målgrupper, fortsätter att utveckla våra SaaS-tjänster även mot en bredare publik där vi tidigare varit främst fokuserade på en renodlad marketplace-affär.
 
Vi analyserar marknaden löpande och har en nära dialog med våra kunder – men också de som vi ser som möjliga kunder. Något som blivit tydligt är att när onlineträningen blir en allt mer central del i arbetet för de tränare och gym som blir framgångsrika ökar också kraven på plattformen. Samtidigt ökar också enskilda tränares kunskap på området vilket kommer att pressa plattformar som tidigare tagit väldigt mycket betalt när marknaden var ny. När marknaden mognar krävs i allt högre grad en marknadsmässig prisbild. Prissättning som ligger på rätt nivå och harmonierar med tränare och gyms intäktsströmmar kommer att vara en viktig del i att på sikt vinna marknaden. Vår uppfattning är att en förväntad ökad kostnadsmedvetenhet bland tränare gynnar oss som redan idag har en prisstrategi som fokuserar på ekonomisk hållbarhet för tränarna.  
 
Det första kvartalet har också inneburit viktig plattformsutveckling där vi fortsätter att skapa den mest kompletta plattformen för digital träning. Vi har gjort flera viktiga uppgraderingar avseende integration mot andra system och infrastruktur. Vi har också introducerat flera nya funktioner. Under kvartalet har vi bland annat gjort det möjligt att genomföra pass direkt på webben. Detta innebär en direkt förbättring av tjänsten för de användare som vill konsumera träning på större skärm. På sikt ser vi också möjligheten att erbjuda helt webbaserade SaaS-tjänster vilket innebär snabbare utrullning för enskilda kunder jämfört med motsvarande app-baserade tjänster. 
 
Sammantaget ser jag positivt på vår väg framåt. Jag känner stor tilltro tack vare den feedback vi får från kunder och användare. Till detta läggs en fortsatt växande licensavgift som på sikt skapar en stabil grund att stå på när vi skalar upp våra transaktionsdrivna intäkter.
 
Twiik grundades för att få fler människor att nå sin fulla potential och jag ser med stolthet att teamets arbete gör skillnad, under Q1 loggades närmare 1.4 miljoner träningspass i plattformen. Allt fler hittar sin väg till en hälsosammare livsstil genom vår plattform och allt fler tränare och gym kan fokusera på det de gör bäst – att hjälpa människor att må bättre. 


Framåt-uppåt,
Anders Gran, VD

Twiik