Kommuniké från extra bolagsstämma i Twiik AB (publ) den 8 december 2022

Vid extra bolagsstämma i Twiik AB (publ) den 8 december 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.twiik.me. Stämman beslutade enhälligt enligt samtliga förslag från styrelsen.

Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av högst 13 761 397 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 880 698,50 kronor (”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 15 december 2022 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt som berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per aktie.

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 19 december 2022 – 2 januari 2023.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 6 880 698,50 SEK.

Beslut om riktad nyemission till garanter
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 1 625 183 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 812 591,50 kronor (”Nyemissionen”). Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de garanter som har garanterat företrädesemissionen i enlighet med följande: Djäkne SS III AB med 1 017 700 aktier och Karl Eklöf med 607 483 aktier. Antalet aktier motsvarar den garantiersättning respektive garant ska erhålla enligt ingångna garantiavtal. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per aktie.

Teckningstiden i Nyemissionen löper under perioden 19 december 2022 – 2 januari 2023.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 812 591,50 SEK.

_______________

Bolagsstämman godkände enhälligt samtliga förslag som styrelsen lagt fram inför stämman. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 21 november 2022 och den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.twiik.me.

Twiik