Kommuniké från extra bolagsstämma i Twiik AB (publ) den 29 februari 2024

Vid extra bolagsstämma i Twiik AB (publ) den 29 februari 2024 fattades bland annat följande beslut.

Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Twiik coaching technologies AB
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Twiik coaching technologies AB, org.nr 559462-9841 till BRP Systems Group AB, org.nr 559102-5498, enligt nedan.

Den 9 februari 2024 ingick Twiik AB aktieöverlåtelseavtal med BRP Systems Group AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i Twiik coaching technologies AB från Twiik AB till BRP Systems Group AB.

Den överenskomna köpeskillingen för aktierna i dotterbolaget uppgår till 9,1 MSEK på kontant- och skuldfri basis, varav cirka 6,4 MSEK erläggs av BRP å dotterbolagets vägnar och resterande del, drygt 0,3 MSEK, erläggs kontant. Köpeskillingen ska erläggas vid tillträdet.

Twiik AB lämnar sedvanliga garantier till köparen som inför aktieöverlåtelseavtalets ingående genomfört en företagsundersökning. I aktieöverlåtelseavtalet har Twiik AB åtagit sig att inte konkurrera med den avyttrade verksamheten under tre års tid. Styrelsen bedömer att aktieöverlåtelseavtalet är ingånget på sedvanliga och marknadsmässiga villkor.

Överlåtelsen var villkorad av att en extra bolagsstämma beslutade att godkänna att bolaget slutför överlåtelsen och av att det inte föreligger någon brist avseende fundamentala garantier på tillträdesdagen. Tillträde och betalning beräknas ske den 1 mars 2024.

Beslutet fattades enhälligt.
_______________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 9 februari 2024 och den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.twiik.me.

Twiik