Kallelse till årsstämma i Twiik AB (publ)

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2022.

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs på bolagets hemsida, www.twiik.me den 30 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer den verkställande direktören inte att hålla något anförande vid årsstämman. Emellertid kommer ett förinspelat anförande att finnas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med årsstämman.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska:
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 19 maj 2022,
• dels senast den 27 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Twiik AB, genom Poströsta.se, tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 19 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Poströstande sker digitalt senast 27 maj 2022 via länk som återfinns på https://twiik.me/investor-relations/bolagsstyrning/. Erlagd poströst gäller även som anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska erforderliga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakter biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt & behörighetshandlingar
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Twiiks hemsida, www.twiik.me. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Twiik senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 20 maj 2022, till adress Twiik AB, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, eller via e-post till ir@twiik.me. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget samt på Twiiks hemsida, www.twiik.me, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 25 maj 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktier och teckningsoptioner (”Units”)
15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
16. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
17. Avslutning.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att Mårten Öbrink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justerare
Styrelsen föreslår aktieägaren Johan Axelsson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Det föreslås årsstämman att besluta om att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor
Det föreslås årsstämman att besluta att arvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 144 900 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 48 300 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 338 100 kronor.

Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
Det föreslås årsstämman att besluta om omval av styrelseledamöterna Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink och Peter Laurits samt nyval av Lotta Askerlund, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Björn Lindberg avböjt omval. Vidare föreslås omval av Mårten Öbrink som ordförande i styrelsen.

Lotta Askerlund, född 1973, har en Bachelor of Science in Business and Management från University of Phoenix och är verksam som Vice President HR på YouCruit AB där hon även sitter i styrelsen sedan 2021. Lotta har över 20 års erfarenhet inom HR varav 8 år som Global HR Director på börsnoterade BIMobject AB där hon fram till 2021 hade en drivande roll som HR-chef med stort fokus på rekrytering av personal globalt, uppbyggnad av organisationen samt expansion på nya marknader. Lotta Askerlund är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Hon innehar inga aktier i Twiik.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på bolagets hemsida, www.twiik.me.

Dessutom föreslås att registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den Företrädesemission som föreslås i punkt 13 nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Styrelsen har härvid upprättat tre förslag till bolagsordningsändringar. Endast en bolagsordning avses registreras hos Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier som tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att efter det att Företrädesemissionen enligt punkt 13 nedan har fullföljts och utfallet är känt till Bolagsverket för registrering lämna in den bolagsordningsändring som är anpassad för Företrädesemissionens utfall.

Alternativ 1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.
§5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att färre än 1 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 1. Istället ska en av de under Alternativ 2 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 2

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.
§5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 1 200 000 Units men färre än 3 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 2. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 3

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.
§5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 3 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 3. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 2 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 april 2022 om nyemission av högst 10 069 314 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 034 657 kronor och en emission av högst 10 069 314 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av totalt 10 069 314 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 034 657 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2. Högst kan aktiekapitalet öka med 10 069 314 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (”Företrädesemissionen).

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. Units). En Unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.

2. Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Två (2) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit.

3. Tilldelning av Uniträtter sker enligt det för varje aktieägare i Bolaget registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 3 juni 2022 (”Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 1 juni 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 2 juni 2022.

4. Teckningskursen per Unit är 3,60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Den del av teckningskursen som eventuellt överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

5. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av Uniträtter) ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

6. Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 8 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

8. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
(a) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av Uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(c) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

9. Bolaget har 657 919 utestående teckningsoptioner av serie TO1 som berättigar till teckning av 657 919 nya aktier och för vilka tiden för aktieteckning pågår. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av dessa teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 986 877 kronor (varav högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier och högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO 2) genom nyemission av ytterligare högst 328 959 Units.

10. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar närmast före den 13 februari 2023, dock lägst 0,50 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 2,00 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram TO 2 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Twiik AB (publ)”.

12. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

13. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12 i den föreslagna dagordningen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”)
I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, förslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 671 287 Units, varje Unit bestående av tre (3) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2, till en teckningskurs om 3,60 kronor per Unit, motsvarande en teckningskurs om 1,20 kronor per ny aktie. Betalning ska ske kontant. Övriga villkor enligt villkoren för Units i företrädesemissionen.

Bemyndigandet är villkorat av, och ska endast kunna utnyttjas av styrelsen i syfte att tillmötesgå, en eventuell överteckning i emission av Units med företrädesrätt för bolagets aktieägare (s.k. övertilldelningsoption). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i en sådan emission, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungliga bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enligt punkterna 12 och 13 i den föreslagna dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 16 – Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
Förslag föreligger om följande principer för valberedning:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

__________

Malmö i april 2022
Styrelsen för Twiik AB

Twiik