Idag inleds nyttjandeperioden för Twiik AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) inleds idag den 4 maj 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 25 maj 2022. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras högst cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad och anmälningssedlar finns tillgängliga på Twiiks (www.twiik.me), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Twiik genomförde i april/maj 2021 en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Det finns totalt 657 919 utestående teckningsoptioner av serie TO 1, som under nyttjandeperioden 4–25 maj 2022 ger innehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 7,90 per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 1 kan Twiik tillföras högst cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 finns tillgängliga på Twiiks (www.twiik.me), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 1 i sammandrag

  • Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 657 919 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Twiik cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Twiik innan optionsinlösen: 6 712 876 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ”TWIIK TO 1” och med ISIN SE0015948708.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Twiik att öka med 657 919 aktier till 7 370 795 aktier och aktiekapitalet öka med 328 959,50 SEK till 3 685 397,50 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 8,9 procent baserat på antalet utestående aktier i Twiik efter fullt nyttjande av samtliga TO 1.

Viktiga datum för TO 1

  • 4 maj 2022 – nyttjandeperioden inleds.
  • 23 maj 2022 – sista dag för handel med TO 1.
  • 25 maj 2022 – nyttjandeperioden avslutas.
  • 31 maj 2022 – planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen.
  • 21 juni 2022 – planerat datum för växling från interimsaktier till aktier.

Rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Twiik i samband med optionsinlösen av TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Shark Communication AB har bistått Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För ytterligare information om TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

Twiik