Företrädesemissionen i Twiik AB blev tecknad till 70 procent och bolaget tillförs cirka 8,5 MSEK före emissionskostnader

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 12,1 MSEK som offentliggjordes den 27 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) avslutades den 22 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 51,4 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,90 procent utan stöd av uniträtter och cirka 17,7 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 70 procent, motsvarande cirka 8,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 22 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 51,4 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,90 procent utan stöd av uniträtter och cirka 17,7 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 8,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Twiik med 3 524 260,50 SEK, från 3 356 438,00 SEK till 6 880 698,50 SEK och antalet aktier ökar med 7 048 521, från 6 712 876 till 13 761 397 aktier. Totalt emitteras högst 7 048 521 teckningsoptioner av serie TO2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare 3 524 260,5 SEK genom utgivande av 7 048 521 aktier.

Garantier
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tretton (13) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 4 juli 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,96821 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 518 622 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Mangold är finansiella rådgivare till Twiik i samband med Företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik i samband med Företrädesemissionen.

Twiik