Den 25 maj 2022 är sista dag för nyttjande av Twiik AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för Twiik AB:s (”Twiik” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) pågår till och med den 25 maj 2022 och sista dag för handel med TO 1 är den 23 maj 2022. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna 1 (en) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 finns tillgängliga på Twiiks (www.twiik.me), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 1 i sammandrag

  • Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 657 919 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Twiik cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal utestående aktier i Twiik innan optionsinlösen: 6 712 876 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ”TWIIK TO 1” och med ISIN SE0015948708.

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Twiik att öka med 657 919 aktier till 7 370 795 aktier och aktiekapitalet öka med 328 959,50 SEK till 3 685 397,50 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 8,9 procent baserat på antalet utestående aktier i Twiik efter fullt nyttjande av samtliga TO 1.

Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 finns tillgängliga på Twiiks (www.twiik.me), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Twiik i samband med optionsinlösen av TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Shark Communication AB har bistått Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För ytterligare information om TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

Twiik