Idag inleds anmälningsperioden i Twiiks emission av units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

22 april 2021

Idag inleds anmälningsperioden i Twiiks emission av units inför planerad notering på Nasdaq First Growth Market

Idag, den 22 april 2021, inleds anmälningsperioden i Twiik AB:s (”Twiik”) emission av units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). A löper till och med den 6 maj 2021. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 16 MSEK före emissionskostnader (inklusive bryggfinansiering samt kompensation för brygglån). Twiik har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 8,95 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av den totala initiala emissionslikviden. Om cirka ett år kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,2 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1.

Emissionslikviden som Twiik tillförs är avsedd att finansiera ökad tillväxttakt, genom vilken bolaget kan fortsätta arbetet inom organisations- och produktutveckling samt öka bolagets marknadsföringsaktiviteter för ökad synlighet på marknaden. Memorandum och teaser finns tillgängliga på bolagets (www.twiik.me) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Anders Gran, Twiiks VD, kommenterar
”Med den stundande kapitaliseringen inleder vi nu en central del av Twiiks tillväxtplan. Twiik befinner sig i en skarp tillväxtfas och är mitt i centrum för den enorma digitala tillväxt som sker i samhället. Efterfrågan på digitaliserade träningslösningar ökar kontinuerligt och med vår plattform Twiik möter vi den genom en unik lösning som samlar de bästa tränarna och gymmen på en och samma marknadsplats. Framåt ligger vårt fokus på att fortsätta expandera verksamheten och fortsätta etablera oss i Norden, samt lansera mot den globala marknaden.”

Om Twiik
Twiik utvecklar lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp.
Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som hålls levande. Det finns program och enskilda pass inom allt från kost och träning till program som fokuserar på stress, sömn och meditation. Antalet tränare och program ökar kontinuerligt. Den digitala tekniken tillåter en enskild tränare eller ett gym att ta hand om ett stort antal personer samtidigt, vilket möjliggör lägre priser och därmed kan tränarledd träning nå helt nya målgrupper och kundsegment.

Motiv för emission
Twiik genomför nu en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1) inför planerad notering på First North. Den aktuella kapitaliseringen är en förutsättning för en ökad tillväxttakt, genom vilken Twiik kan fortsätta arbetet inom organisations- och produktutveckling.
Det kapital Bolaget tillförs genom total emission av units (exkl. brygglån) är avsett att finansiera marknadsföring av tjänsten gentemot tränare, gym samt slutkonsument och utökad automatisering av detta samt fortsatt plattformsutveckling.

Mer information om Twiik och erbjudandet presenteras i bolagets memorandum och teaser som finns tillgängligt via bolagets (www.twiik.me) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 22 april – 6 maj 2021.

Erbjudandepris: 24,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Minsta post: 250 units (motsvarande 6 100,00 SEK). Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Erbjudandet motsvarar initialt högst cirka 16 MSEK, samt ytterligare högst cirka 5,2 MSEK i det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas. Via fulltecknad initial emission samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 20,2 MSEK (före emissionskostnader) efter avdrag av den kompensation för brygglån som ej innebär likvid för Bolaget.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 MSEK) totalt motsvarande cirka 56 procent av den initiala emissionsvolymen. Brygglån och tillhörande kompensation kvittas mot units i emissionen.

Antal aktier före emission: 4 081 200 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 24,9 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0015797352.

Lock up: Styrelse, ledning och befintliga aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 81 procent har ingått lock up-avtal, varigenom de förbundit sig att inte avyttra några aktier i Bolaget under hela perioden till och med det att teckningsoptionsinlösen är genomförd.

Styrelse, ledning och befintliga aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 84 procent har ingått lock up-avtal, varigenom de förbundit sig att inte avyttra några aktier i Bolaget under de första tre månader som Bolaget är noterat. Samma parter har därefter förbundit sig att under efterföljande nio månader alternativt till och med det att teckningsoptionsinlösen är genomfört (om teckningsoptionsinlösen infaller efter de nio månaderna) avyttra maximalt tio procent av sina respektive innehav i Bolaget.

Detta innebär att under de tre första månaderna som noterat bolag kommer cirka 84 procent av det totala antalet utestående aktier, per datumet för upprättandet av memorandumet, att vara under lock up. Därefter kommer cirka 81 procent att vara under lock up fram till och med att teckningsoptionsinlösen är genomförd. Lock up-avtalen innefattar, utöver befintligt ägande, eventuell teckning i IPO.

Vidhängande teckningsoptioner: Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 7,90 SEK. Anmälan av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 4–25 maj 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Investerarpresentation
Bolaget kommer den under anmälningsperioden att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Finwire. Se nedan för mer information.

Datum och tid: 23 april 2021, kl. 10:30

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/twiik/bolagspresentation/

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Twiik i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Twiik, vänliga kontakta
Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0) +46 (0) 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me


Mer information och möjlighet att ta del av erbjudandet hittar du hos din bank.
Nordnet:
https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/118905
Avanza:
https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1619089346518.html

Har du din depå i en annan bank så kan man antingen kontakta dem – eller kontakta Amanda Gustafsson på Nordic Issuing (amanda.gustafsson@nordic-issuing.se).

Twiik AB grundades 2013 och är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp.

Twiik