Twiiks emission av units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market övertecknad

11 maj 2021

Twiiks emission av units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market övertecknad

Den 6 maj 2021 avslutades anmälningsperioden i Twiik AB:s (”Twiik”) emission av units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Emissionen tecknades till cirka 34,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 213,7 procent. Av de cirka 16 MSEK som den totala emissionslividen omfattar avser cirka 5,3 MSEK tidigare erhållet brygglån som, tillsammans med kompensation för brygglånet om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas mot units i emissionen. Genom emissionen tillförs Twiik cirka 890 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2021. Första dag för handel i Twiiks aktier och teckningsoptioner på First North är planerad till den 19 maj 2021.

Anders Gran, Twiiks VD, kommenterar

Vi är mycket tacksamma för intresset i emissionen och jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna. Kapitaliseringen möjliggör viktiga investeringar inom organisations- och produktutveckling samt en ökning av marknadsföringsaktiviteter, viktiga steg på vår väg att göra bra träning tillgänglig för den breda massan.”

Förvärv och tilldelning

Emissionen tecknades till totalt cirka 34,3 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 213,7 procent. Totalt emitteras 657 919 units, vilket motsvarar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1. Den totala emissionslikviden omfattar cirka 16 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Av dessa 16 MSEK avser cirka 5,3 MSEK sedan tidigare erhållet brygglån som, tillsammans med kompensation för brygglånet om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas mot units i emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 11 maj 2021. Tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital

När Twiiks emission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till
6 712 876 och aktiekapitalet att uppgå till 3 356 438,00 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 657 919.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0015948708) är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj 2021. Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 7,90 SEK. Anmälan av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 4–25 maj 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Första handelsdag

Första dag för handel i Twiiks aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på First North är planerad till den 19 maj 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet TWIIK med ISIN-kod SE0015797352. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet TWIIK TO 1 med ISIN-kod SE0015948708.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare till Twiik i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission 

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Twiik, vänliga kontakta

Anders Gran, VD

Telefon: +46 (0) +46 (0) 341 73 25

E-post: anders@twiik.me

Hemsida: www.twiik.me

Denna information är sådan information som Twiik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021.

Twiik AB grundades 2013 och är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp.

Twiik