Prospekt

Prospekt

Motiv

I samband med den nu förestående kapitaliseringen avser Bolaget utöka sina marknadsföringsinsatser gentemot tränare, gym och slutkonsument, samt utökad automatisering av detta. Detta innebär att Twiiks plattform gör det lättare för tränaren att marknadsföra sitt innehåll och därmed sälja mer. Exempelvis så kan Twiik integrera direkt mot Facebook, eller upphandla banners där tränares innehåll syns automatiskt om de aktiverar detta. Målsättningen är att investeringarna ska leda till ökade återkommande intäkter (ARR) och fortsatt ökad försäljning till konsument. Marknadsinvesteringarna görs dels genom utökad varumärkesbyggnad och synlighet, dels genom direkta marknadsaktiviteter både i Sverige och på andra utvalda marknader. Investeringarna i plattformen syftar dels till att utöka funktionerna i plattformen för att attrahera fler tränare och gym, dels för att kunna erbjuda ytterligare tjänster mot dessa. En del i utvecklingen syftar till att utöka tränares och gyms möjligheter att bli kommersiellt framgångsrika på plattformen. Produkter så som bootcamps och Teamboost-utmaningar kommer att vidareutvecklas. En annan del i utvecklingen handlar om att skapa ytterligare engagemang bland slutanvändare genom utökade sociala funktioner och gamification.

Emissionen i korthet

Emissionsbelopp – 12,1 MSEK. 

Villkor – För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO 2. 

Teckningskurs – 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. 

Teckningsperiod – 8 juni till och med den 22 juni 2022. 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden – Företrädesemissionen är garanterad till cirka 38 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och cirka 27,7 procent genom externa garantiåtaganden.

Twiik